Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze klanten. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Die groep klanten maakt misbruik van ons vertrouwen door fraude te plegen.

Maar wat is fraude? De definitie van fraude is “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering in geld of natura te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.

De omvang van verzekeringsfraude is fors. In het Convenant aanpak verzekeringsfraude staan enkele kerncijfers waaruit de omvang van de verzekeringsfraude blijkt. Op jaarbasis keren schadeverzekeraars ongeveer € 900 miljoen onterecht uit als gevolg van frauduleuze handelingen. Dit is ongeveer 15% van het totale schadebedrag. Ongeveer 10% van de schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt. Fraude heeft dus een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van de volmachtportefeuille.

Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is dan ook onder andere voor ons de reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Wij zullen er alles aan doen om verzekeringsfraude zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebeheersing.

Verzekeringsfraude heeft ook negatieve gevolgen voor het beeld van onze branche. Dat past niet in het in het imago wat wij nastreven namelijk zekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit. In dat kader is door het Verbond van Verzekeraars het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit opgesteld. Dit protocol heeft als doel dat verzekeraars gerichte maatschappelijke betrokkenheid tonen en algemene preventie en detectie hebben ingeregeld waardoor de fraude kan worden teruggedrongen.

Onze organisatie vind fraudebewustzijn belangrijk. Dit betekent dat fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen wordt door de directie en alle medewerkers. Wij besteden in onze acceptatie- en schadebehandelingsprocedure aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude-indicatoren. Als leidraad hanteren wij het Spoorboekje Fraudebeheersing voor Gevolmachtigden.

Om de fraude terug te dringen voeren we, bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims, controles uit.  Daarnaast leveren wij schadegegevens aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Bij het CIS wordt door middel van de FISH de schadehistorie en specifieke fraude geregistreerd waardoor andere verzekeraars worden gewaarschuwd.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren. De managementcontroles zijn onderdeel van de Interne Controle.

Om kennis en fraudebewustzijn te bevorderen, worden fraudezaken besproken met de acceptanten en schadebehandelaren. 

 

Geëxporteerd vanuit Scienta op dinsdag 16 oktober 2018 19:30


Fraudeprocedure

In ons acceptatie- en schadebehandelingsprocedures hebben bij een herkenbaar controlemoment opgenomen. Aan de hand van de fraude-indicatoren zoals vermeld in het Spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden toetsen wij of er sprake kan zijn van fraude. Indien er vermoeden van fraude is, wordt de volgende procedure gevolgd:

 • Het dossier wordt besproken met onze fraudecontactpersoon;
 • Indien het vermoeden van fraude blijft bestaan dan draagt onze fraudecontactpersoon het dossier over aan de fraudecoördinator van de betreffende volmachtgever. Een vermoeden van fraude moeten wij binnen drie dagen aan de volmachtgever melden. De volmachtgever verricht vervolgens het onderzoek.

Van iedere fraudezaak wordt een dossier aangelegd. Verantwoordelijk voor het fraudedossier is de fraudecontactpersoon. In het dossier wordt de volgende informatie opgenomen:

 • De fraude-indicatoren scorelijst. Zie hoofdstuk 3 van het Spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden;
 • De kenmerken van het vermoeden van fraude;
 • Gegevens over degene(n) die bij de fraude zijn betrokken;
 • Gegevens van de onderhavige verzekering en/of schadedossiers;
 • De uitkomst van de behandeling/beoordeling door de volmachtgever;
 • De maatregelen die naar aanleiding van het vermoeden van de fraude zijn genomen;
 • Een kopie van de aangifte bij politie.

De fraudezaken worden geregistreerd in een fraude- en verzwijgingsregister.

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd dan informeren wij de fraudeur per brief en wij nemen de volgende maatregelen:

 • De schade wordt niet vergoed;
 • Een reeds uitgekeerde schade moet worden terugbetaald;
 • De interne onderzoekskosten van € 532,- worden verhaald door SODA;
 • Extra gemaakte kosten worden eveneens verhaald;
 • De verzekering wordt opgezegd. Dit geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht;
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst;
 • De volmachtgever plaatst de fraudeur op de interne incidentenlijst;
 • Wij registreren de fraude in ons frauderegister;
 • Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS;
 • Aangifte bij de politie.