Noordstad Assuradeuren
Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

 

 

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraar over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar dat doen de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.
Wij beschikken over een vergunning (nr. 12008851) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.
 
 
De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van Noordstad Holding B.V. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.
 
 
Als gevolmachtigd agent bieden wij uitsluitend verzekeringen aan via een onafhankelijke bemiddelaar. De bemiddelaar waarmee wij samenwerken is:
-Noordstad Verzekeringen B.V.
 
Deze bemiddelaar werkt niet uitsluitend met ons samen, maar beschikt ook nog over samenwerkingsovereenkomsten met andere verzekeraars.
Wij treden op als gevolmachtigd agent, dat wil zeggen dat wij door de bemiddelaar ingediende aanvragen of mutaties beoordelen en al dan niet over gaan tot acceptatie. Als wij een aanvraag of mutatie accepteren dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schaden en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.
De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend is niet actief betrokken bij uw individuele verzekering. Zij verstrekken ons richtlijnen en instructies waaraan wij ons moeten houden. Pas bij grote risico’s of grote schades vindt er overleg met de verzekeraar plaats.
 
 
Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddeling- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent. De bemiddelaar bewaakt in voorkomende gevallen uw belangen, terwijl de gevolmachtigd agent de belangen van de verzekeraar bewaakt. Als wij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.
 
 
Door onze intensieve samenwerking en de korte lijnen met de bemiddelaars zal de bemiddelaar in eerste instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.
 
 
De bemiddelaar is in eerste instantie uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken, schademeldingen etc. Als u er samen niet uit komt zal de bemiddelaar contact met ons opnemen.
 
 
Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij de bemiddelaar. Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan kunt u deze indienen bij onze directie. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij dit Klachteninstituut.
 
 
 
Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt*. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is een gedragscode opgesteld: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De tekst van deze Gedragscode kunt u desgewenst hier downloaden. Wij hebben ons geconformeerd aan deze Gedragscode.
Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. U kunt deze aanmelding bekijken via de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

*Dienstverlening door derden

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Bijvoorbeeld een expertisebureau. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.